Terug naar vorige pagina


Partners en sponsors 
 

Partners:

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

 
 


Website: www.nvvc.nl


Hoofdsponsors:
   
Bayer    (sinds 2013)
Sanofi   (vanaf 2017)
   
 

Website: www.bayer.nl
Website: www.sanofi.nl

     
Pijler sponsor 2018:   Toursponsor 2018:
Amgen   AstraZeneca
Abbott   B-MS/Pfizer
    Novartis
    Boehringer Ingelheim
    Edwards

 

Relatie met de medische industrie

Van oudsher is er altijd sprake geweest van een intensieve samenwerking met de industrie op het gebied van de introductie van nieuwe geneesmiddelen, interventietechnieken en diagnostische middelen. Mede hierdoor heeft de cardiologische zorg zich snel kunnen ontwikkelen en is de prognose van veel patiënten sterk verbeterd. Ook op het gebied van opleiding en nascholing is de rol van de industrie belangrijk geweest, bijvoorbeeld in de sponsoring van congressen en bijeenkomsten. In de afgelopen jaren is steeds kritischer gekeken naar de relaties met de industrie in de overtuiging dat het van groot belang is ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen. De NVVC en het CVOI zijn van mening dat deze relaties inzichtelijk dienen te zijn.

Alle leden van de NVVC en de medewerkers van de industrie volgen de bepalingen volgend uit de stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).

Voor wat betreft transparantie is er sprake van interne en externe transparantie. De externe transparantie voor de sponsoring en dienstverlening vanuit de farmaceutische industrie is al langer een feit. Voor wat betreft de medisch hulpmiddelen is dit jaar een pilot gestart voor de bedrijven die implantaten leveren op het gebied van cardiologie of orthopedie. De openbaarmaking loopt via het Transparantieregister. Alle contracten die zijn afgesloten sinds 1 januari vallen onder deze regeling. Begin volgend jaar worden deze gegevens openbaar. Om alvast een indruk te krijgen kunt u het Transparantieregister raadplegen.

Voor wat betreft interne transparantie moeten alle bestuurders en commissieleden jaarlijks een conflict of interest statement invullen en de gedragscode voor bestuurders ondertekenen. Bovendien dienen leden van congrescommissies en sprekers op cursussen en congressen hun conflicts of interest kenbaar te maken.

 

Het CardioVasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse Hartstichting, Coordineert en initieert (na)scholing ingericht op handhaving en verhoging van de kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland
Postbus 19192
3501 DD Utrecht
tel. 030-2345001