Terug naar vorige pagina

Privacy Policy

Download versie: Privacyverklaring

CardioVasculair Onderwijs Instituut

Algemeen

Het CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het CVOI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CVOI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Het CVOI gebruikt de persoonsgegevens van haar deelnemers om de diensten van het CVOI aan haar deelnemers te kunnen aanbieden en haar verplichtingen ten opzichte van haar deelnemers na te kunnen komen. Het CVOI ontvangt de persoonsgegevens van de deelnemers bij aanmelding voor een cursus. Het gaat dan om de volgende gegevens:

Personalia

 • Titel         
 • Naam en voorletters      
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 

Privé adres

 • Straat en huisnummer 
 • Postcode en woonplaats          
 • Mobiele telefoonnummer         
 • Emailadres         

Werk adres

 • Instelling 
 • Functie 
 • BIG nummer (t.b.v. toekenning accreditatiepunten in GAIA)         
 • Nummer beroepsvereniging     

Voor het innen van inschrijfgeld voor een cursus

 • Bankgegevens

Nieuwsbrief

 • Toestemming voor toesturen nieuwsbrief ja / nee
 • Indien ja: emailadres voor versturen nieuwsbrief

Het CVOI gebruikt de gegevens van haar deelnemers voor de volgende doeleinden:

 • het informeren van haar deelnemers over de cursussen en nieuws van het CVOI via digitale nieuwsbrieven of per post;
 • het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met deelnemers 
 • het beheer en de archivering van dossiers van deelnemers;
 • het verzamelen van statistische gegevens en het verbeteren en beveiligen van de website.

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van het CVOI of zolang als bij wet verplicht is. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd zodat zij nog voor statistische doeleinden gebruikt kunnen worden.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door CVOI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is registratie als deelnemer van het CVOI.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CVOI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CVOI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men deelnemer bij het CVOI is.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door CVOI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht, gemaakte afspraken en/of uitnodigingen;  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht of afspraak.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht of afspraken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CVOI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Naam bedrijf;
 • Functie;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Voor het afhandelen van de financiële afspraken:

 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door CVOI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholders 

Persoonsgegevens van stakeholders worden door CVOI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CVOI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titulatuur;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Naam bedrijf;
 • Functie;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door CVOI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder.

Verwerking van persoonsgegevens van personen betrokken in CVOI-bestuur en CVOI commissies en sprekers cursussen 

Persoonsgegevens van bestuursleden, commissieleden en sprekers worden door CVOI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap bij bestuur of commissie van het CVOI en optreden als spreker bij een CVOI-cursus

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CVOI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titulatuur;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

Voor het afhandelen van de financiële afspraken:

 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door CVOI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is van het bestuur of commissie. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door CVOI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CVOI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door CVOI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen heeft het CVOI verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Het CVOI kan de gegevens van haar deelnemers ook aan derden verstrekken indien het CVOI derde partijen inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, indien het CVOI daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Het CVOI verstrekt de persoonsgegevens aan derden om aan haar verplichtingen tegenover haar deelnemers te kunnen voldoen en om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens de deelnemers van het CVOI  kunnen voldoen:

 • Het CVOI maakt gebruik van een mailingbedrijf. 
 • Aan  het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)  worden uw NAW-gegevens verstrekt bij een eventuele adreswijziging. 

Automatische gegenereerde informatie die het CVOI verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot personen herleidbaar zijn. 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

CVOI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens CVOI van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij hebben een SSL certificaat voor de CVOI website
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Het CVOI maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van de website van het CVOI kunnen cookies worden geplaatst en kan door het CVOI toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen de computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Het CVOI gebruikt zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden

(thirdparty cookies). Eigen cookies zijn door of voor het CVOI gemaakt en plaatst het CVOI op de computer, tablet of telefoon van de deelnemer. Uitsluitend het CVOI heeft toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Het CVOI heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van laatstgenoemde cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. 

Functionele cookies

Het CVOI maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan de deelnemers de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar zij om hebben gevraagd. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat deelnemers na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw behoeven in te loggen. Deelnemers kunnen zich niet voor functionele cookies afmelden. 

Google Analytics

Het CVOI maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op de computer, tablet of telefoon van  de deelnemer. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan het CVOI ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan het CVOI aanpassingen maken op haar website en of service. 

Social media buttons

Ingeval op de website van het CVOI gebruik wordt gemaakt van social media buttons, bijvoorbeeld van Twitter, Facebook, kunnen deelnemers informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de social media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen het gebruiksgemak optimaliseren maar ook het surfgedrag volgen. 

Video's

Via de website kunnen video’s worden getoond die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder YouTube en/of Vimeo. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s te tonen aan de leden. Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om het surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van het surfgedrag op te bouwen.

Via de browser kunnen deelnemers de instellingen voor het plaatsen van cookies aanpassen. Deelnemers kunnen hun instellingen zo aanpassen dat zij tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangen of dat er een melding wordt verkregen wanneer er een nieuw cookie naar de computer, tablet of telefoon van de deelnemer wordt gestuurd. Deelnemers kunnen ook via de browser cookies verwijderen. Indien deelnemers ervoor kiezen om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat deelnemers niet meer alle mogelijkheden hebben van de website van het CVOI. Deelnemers kunnen hiervoor hun browserinstructies raadplegen of de “help” functie van browser gebruiken om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies. 

In het geval dat het CVOI video’s plaatst, waar cursisten of sprekers op staan (bijvoorbeeld een cineac), zal hier uitdrukkelijk van te voren toestemming voor gevraagd worden. Deze video's zullen alleen voor educatie binnen het CVOI gebruikt worden, tenzij anders overeengekomen met de betreffende persoon. Afspraken rondom het opnemen en plaatsen van een video van een cursist of spreker, wordt voorafgaand aan de opname in de quit claim vastgelegd.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar het CVOI geen toezicht op houdt. Het CVOI is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten    

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

CardioVasculair Onderwijs Instituut
Bezoekadres: Moreelsepark 1 - 3511 EP Utrecht
Postadres: Postbus 19192 - 3501 DD Utrecht
​030-2345001 cvoi@cvoi.org   

Het CardioVasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse Hartstichting, Coordineert en initieert (na)scholing ingericht op handhaving en verhoging van de kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland
Postbus 19192
3501 DD Utrecht
tel. 030-2345001